1.1. Про комети дітям

Добридень, друзі. Тема сьогоднішнього випуску «Про комети дітям». Сьогоднішня тема дуже проста і легка для розуміння. Приєднуйтесь до нас, якого б ви не були віку, адже мова піде про найцікавіше.

Почнемо з назви. Коли древні греки спостерігали зоряне небо вони розрізняли нерухомі зірки, планети, які рухалися серед зірок, і комети, з довгими хвостами позаду них. Грекам здалося, що кометні хвости схожі на волосся, що розвивається. Так і з’явилася назва «комета», що з давньогрецької перекладається «довговолоса».

Люди спостерігали комети тисячоліттями й вели про це записи. У давнину вони боялися комет. Люди вважали, що комети знаменують біди. Адже несподівані, великі згустки світла, що займають півнеба, вселяли побоювання.

Іноді з’являються комети, які займають півнеба. Але розмір твердої частини комети становить усього лише кілометр або десять кілометрів, що в порівнянні із Землею дуже мало. Тому все що ми бачимо на небі — це газ і пил, які світяться, покинувши кометну поверхню і віддаляючись від неї. До того ж, ядро комети не надто тверде, у ньому багато пустот і воно навіть легше льоду!

Набагато менші, ніж планети або місяця, комети можуть бути описані як «дуже брудні сніжки». Вони складаються із заморожених газів, змішаних з пилом. Комети, як і Земля, рухаються навколо Сонця, тільки роблять один оберт за час від 3 років до мільйонів років. Комети можуть рухатися навколо Сонця і майже по колу, і по дуже витягнутих орбітах. При цьому, чим ближче до Сонця комета, тим швидше вона рухається.

Сонячне тепло випаровує гази й пил комети, утворюючи іноді дуже довгий хвіст, який сягає довжини, рівної відстані від Землі до Сонця. Частинки пилу й газу комет настільки малі, що вони здуваються випромінюванням Сонця, тому хвіст комети завжди спрямований протилежно від Сонця.

Комети — тендітні небесні тіла. Зустріч із великою планетою або наближення до гарячого Сонця може згубити комету. На щастя для цих чорних від пилу айсбергів космосу, вони в основному проводять свій час далеко від Сонця.

Люди відкрили вже приблизно 4000 комет і ці відкриття тривають. Скільки комет у нашій Сонячній системі ніхто не знає, можна тільки припустити, що їх величезна кількість, можливо, 100 мільярдів.

Сподіваюся, ви дізналися багато нового й цікавого сьогодні!

1.2. Comets for Children

Hello! Our theme for today is “Comets for Children”. Join to us, no matter what age you are, because this is a story about most interesting.

Let's start with the name. When ancient Greeks observed the sky, they differ the fixed stars, the planets moving among stars, and the comets with long tails behind them. The Greeks thought that comet tails are like developing hairs. So there was the name “Comet”, meanings “long haired”.

People observed the comets thousands of years and made notes in the chronicles. Ancient people were afraid of comets. They believed that comets signify troubles. Because unexpected and large flashes of light at half the sky inspire fear.

Sometimes there are comets that take up a half of sky. But the size of the comet’s solid part is only about a kilometer or ten kilometers. So everything that we see — it’s a glowing gas and dust, which move away from comet’s surface. In fact, the comet’s nucleus is not very solid, but have substantive porosity and even lighter than ice!

Much smaller than planets or moons, comets have been described as “very dirty snowballs”. They are made from frozen gases mixed with dust. Comets, like Earth, orbit the Sun, but their rotation periods may be from 3 to millions of years. Comets can move around the Sun from almost circular to very elongated orbits. The closer to the Sun the pathway is, the faster comet moving.

The solar heat vaporizes the comet's gases and dust, and they form a long tail, which can extend up to Sun—Earth distance. The particles of dust and gas are so small that they are blown away by the solar radiation, so the comet tails always directed opposite to the Sun.

Comets are fragile celestial bodies. Meeting with a large planet or approaching a hot Sun can ruin a comet. Fortunately for these black dusty icebergs of the cosmos, they basically spend their time away from the Sun.

People discovered already about 4000 comets and discoveries are continued. How many comets are there in our solar system? Nobody knows, but we can only assume, that comets are numerous, perhaps, 100 billion.

We hope you learned a lot of new and interesting about comets today.